Хөргөх барилга байгууламжийн хаалганы дулаан хадгалах хөшиг